GEOGRAFIA KLASA VII DZIAŁ I. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI

– Polska leży w centralnej części Europy, w dużej części na Nizinie Środkowoeuropejskiej.

– Kraj rozciąga się od południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego po góry Karpaty.

– Terytorium Polski wyznaczone są przede wszystkim przez granice naturalne. Od zachodu granica przebiega wzdłuż dwóch rzek: Odry i Nysy Łużyckiej, a od strony wschodniej wzdłuż rzeki Bug. (ok. 150 km).

– Południową granicę Polski wyznaczają łańcuchy górskie: Sudety oraz Karpaty.

– Całkowita powierzchnia Polski liczy 322, 7 tys. km2 (obszar lądowy z wodami śródlądowymi wynosi 311,9 tys. km2).

POŁOŻENIE POLITYCZNE POLSKI

– Polska graniczy z siedmioma sąsiadami (Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją).

– Ważne jest położenie nad Morzem Bałtyckim (transport towarów drogą morską).

KTÓRA CZĘŚĆ BAŁTYKU NALEŻY DO POLSKI?

Poza obszarem lądowym do Polski należy część Bałtyku.

W jej obrębie wyróżniamy:

– morskie wody wewnętrzne takie jak: zalew szczeciński, zalew wiślany i część zatoki gdańskiej;

– morze terytorialne tj.: pas wód o szerokości 12 mil morskich od linii brzegowej.

Polska posiada też morską strefę ekonomiczną (do której ma wyłączne prawo do korzystania z bogactw naturalnych)

POJĘCIE!

CZYM JEST MILA MORSKA?

Jednostka długości używana w żegludze morskiej i jest równa 1850 m

DŁUGOŚCI GRANIC POLSKI

– długość granicy państwowej (km) – 3511

– długość granicy lądowej – 3071

– długość granicy morskiej – 440

– długość linii brzegowej – 770

POŁOŻENIE MATEMATYCZNE POLSKI

Wyznaczają współrzędne geograficzne jego skrajnych punktów

CZYM SĄ SKRAJNE PUNKTY?

To miejsca wysunięte najdalej na północ, południe, wschód i zachód.

SKRAJNE PUNKTY POLSKI

– północ (brzeg morza w Jastrzębiej Górze),

– na zachodzie (zakole Odry koło Cedyni),

– od strony wschodniej (zakole Bugu koło Hrubieszowa),

– południe (szczyt Opołonek).

DO CZEGO SŁUŻĄ SKRAJNE PUNKTY?

Na podstawie ich współrzędnych można obliczyć rozciągłość południową oraz rozciągłość równoleżnikową Polski.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POŁUDNIKOWEJ ROZCIĄGŁOŚCI POLSKI?

KONSEKWENCJE

POLSKA

różnice w momencie wschodu i zachodu słońca

różnica czasu słonecznego pomiędzy wschodem słońca na wschodnich i zachodnich krańcach kraju wynosi około 40 minut. Taki sama różnica dotyczy Zachodu słońca na tych obszarach

położenie w różnych strefach czasowych

kraj leży na obszarze dwóch stref czasowych

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE RÓWNOLEŻNIKOWEJ ROZCIĄGŁOŚCI POLSKI?

KONSEKWENCJE

POLSKA

różnice w wysokości górowania Słońca

wysokość Słońca na południowych krańcach Polski (każdego dnia) podczas górowania jest niemal o 6° większa niż w krańcach północnych.

różnice trwania dnia i nocy

najdłuższy dzień w roku na krańcach północnych trwa ponad 17 godzin, a na krańcach południowych ponad 16 godzin. Różnica to ok. 70 minut.

2. PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA

W JAKICH ERACH ZACHODZIŁY WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY NAJWIĘKSZY WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI?

– erze paleozoicznej;

– erze mezozoicznej;

– erze kenozoicznej.

CO DZIAŁO SIĘ W ERZE PALEOZOICZNEJ?

W erze tej trwały kaledońskie ruchy górotwórcze i towarzysząca im działalność wulkaniczna, co doprowadziło do częściowego sfałdowania Gór Świętokrzyskich i Sudetów. Natomiast w trakcie hercyńskich ruchów górotwórczych pasma tych gór zostały ponownie wypiętrzone. W okresie karbonu zaczęły się formować pokłady węgla kamiennego.

Jak tworzyły się złoża węgla kamiennego w Polsce?

  1. Ze szczątków roślinności zgromadzonych w zagłębieniach na bagnistym terenie tworzyły się warstwy torfu.
  2. Torfowiska od czasu do czasu były przykrywane osadami mineralnymi takimi jak piaski nanoszone przez rzeki.
  3. Pod wpływem nacisku na odległych warstw, torf z czasem przekształcił się w węgiel brunatny, a później w węgiel kamienny.

Pod koniec ery panował gorący i suchy klimat, który sprzyjał intensywnemu parowaniu wód, co z kolei umożliwiło powstanie złóż soli Kamiennej.

Pojawiły się również morskie bezkręgowce (trylobity), które przetrwały do naszych czasów w postaci skamieniałości.

POJĘCIE!

CZYM SĄ SKAMIENIAŁOŚCI?

To szczątki, odciski lub ślady organizmów żyjących na ziemi we wcześniejszych okresach geologicznych takich jak era paleozoiczna.

CO DZIAŁO SIĘ W ERZE MEZOZOICZNEJ?

W tej erze na terenie Polski występowały zbiorniki morskie. Ze szczątków muszli i szkieletów żyjących w nich organizmów powstawały pokłady wapieni. To one budują obecnie m.in. Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. W tej erze pojawiły się dinozaury. Rozpoczęły się również alpejskie ruchy górotwórcze.

Skąd wiadomo, czy na obszarze Polski żyły dinozaury?

Świadczą o tym liczne tropy np. odciski stóp tych gadów odnalezione m.in. w Górach Świętokrzyskich oraz na Śląsku.

CO DZIAŁO SIĘ W ERZE KENOZOICZNEJ?

W wyniku ruchów górotwórczych zostały sfałdowane Karpaty. Objęły także Sudety i pas Wyżyn Polskich. W okresie tym zachodziła również działalność wulkaniczna (Sudety) oraz zaczęły tworzyć się złoża węgla brunatnego (okolice Bełchatowa, Bogatyni i Konina).

W wyniku ochłodzenia klimatu (okres plejstocenu) na teren Polski wkroczył lądolód.

Holocen (rozpoczął się 12 tys. lat temu) i trwa do dziś.

Czym jest holocen?

To najmłodsza, trwająca współcześnie, epoka geologiczna. 

OBSZAR POLSKI NA TLE JEDNOSTEK GEOLOGICZNYCH EUROPY

Na terenie Polskie graniczą ze sobą trzy główne jednostki geologiczne Europy:

– północno-wschodnia część kraju leży na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej;

– południowo-zachodni fragment rozciąga się na platformie paleozoicznej;

– południowa część kraju leży w strefie fałdowań alpejskich.

3. GÓRY W EUROPIE I W POLSCE

TRZY PASMA GÓRSKIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W POLSCE

– Góry Świętokrzyskie

–  Karpaty

– Sudety

CECHY KRAJOBRAZU WYSOKOGÓRSKIEGO

– urozmaicona rzeźba terenu

– wysokości względne przekraczające 300 m

– piętrowy układ roślinności

TYPY GÓR WYDZIELONE ZE WZGLĘDU NA GENEZĘ (SPOSÓB POWSTANIA)

Wyróżniamy góry:

– fałdowe,

– zrębowe

– wulkaniczne

PROCES POWSTAWANIA GÓR FAŁDOWYCH

Góry fałdowe powstają w miejscach, gdzie zderzają się płyty litosfery. Warstwy skał, które tworzyły się na dnie oceanów zostają sfałdowane i wypiętrzone.

JAKIE GÓRY MAJĄ FAŁDOWĄ BUDOWĘ?

Najdłuższe góry – Kordyliery, Andy

Najwyższe góry – Himalaje

góry w Europie – Alpy, Pireneje, Karpaty

GÓRY W POLSCE, KTÓRE POWSTAŁY W TRAKCIE
KALEDOŃSKICH I HERCYŃSKICH RUCHÓW GÓROTWÓRCZYCH

W wyniku takich ruchów powstały Góry Sudety (góry zrębowe), natomiast ostateczny kształt nadały im fałdowania alpejskie.

JAK POWSTAJĄ GÓRY ZRĘBOWE?

Takie góry powstają w wyniku wypiętrzania warstw skalnych. Sztywne skały nie ulegają fałdowaniu, lecz pękają i przesuwają się wzdłuż uskoków (czyli powierzchni tych pęknięć) nawet o kilka kilometrów w pionie i setki kilometrów w poziomie. Powoduje to powstanie zrębów i rowów.

DLACZEGO ZNAJDUJĄCE SIĘ W SUDETACH GÓRY STOŁOWE MAJĄ SPŁASZCZONE WIERZCHOŁKI I STROME STOKI?

Góry stołowe zawdzięczają taki kształt ze względu na swoją budowę zrębową.

GDZIE POWSTAJĄ LODOWCE?

Lodowce powstają w miejscach, gdzie odpowiednio niska temperatura powietrza i ukształtowanie powierzchni umożliwiają utrzymywanie się pokrywy śnieżnej przez cały rok. Takie warunki występują na obszarach, gdzie więcej śniegu przybywa niż topnieje.

Wyróżniamy dwa typy lodowców:

– Lodowce górskie

– lądolody

CZY OBECNIE NA ZIEMI WYSTĘPUJĄ LĄDOLODY?

Obecnie na Ziemi występują dwa lądolody. Jeden pokrywa prawie całą powierzchnię Antarktydy i ma grubość ponad 4 500 m, natomiast drugi, mniejszy znajduje się na Grenlandii i ma grubość ok. 3 500 m.

4. ZLODOWACENIA NA OBSZARZE POLSKI

OBSZARY NA ZIEMI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WSPÓŁCZEŚNIE LODOWCE

W Europie lodowce występują w Górach Skandynawskich, Alpach i Pirenejach.

FORMY RZEŹBY POLODOWCOWEJ

– WZGÓRZA MORENY CZOŁOWEJ

Charakteryzacja: Formy powstałe w wyniku osadzania materiału u czoła lądolodu.

Gdzie występują: Wieżyca, Dylewska Góra, rejon Trzebnicy (Dolny Śląsk).

– SANDRY

Charakteryzacja: Rozległe równiny zbudowane ze żwirów i z piasków naniesionych przez wody roztopowe.

Gdzie występują: Rzeka Brda.

– ERATYKI

Charakteryzacja: Głazy narzutowe, to fragmenty skał przyniesione przez lądolód z półwyspu skandynawskiego.

Gdzie występują: okolice wsi Rychnowo, okolice Góry Św. Anny.

– OBSZAR MORENY DENNEJ

Charakteryzacja: Podczas topnienia lądolodu osadzał się materiał zgromadzony na jego powierzchni w jego wnętrzu i tak powstały płaskie, lekko faliste albo pagórkowate obszary moreny dennej.

Gdzie występują: Pojezierze Krajeńskie, Kujawy.

– RYNNY

Charakteryzacja: To podłużne zagłębienia, które zostały utworzone w wyniku niszczącej działalności wody płynącej pod lądolodem. Obecnie wiele z nich jest wypełnionych wodą.

Gdzie występują: Jezioro Gopło, Jezioro Jeziorak.

– PRADOLINY

Charakteryzacja: Szerokie doliny utworzone wzdłuż czoła lądolodu podczas jego postoju. Utworzone zostały przez wody wypływające z topniejącego lądolodu.

Gdzie występują: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (od Torunia aż do północnych Niemiec), której fragment dna zajmują Błota Warciańskie.

RÓŻNICE MIĘDZY KRAJOBRAZEM POWSTAŁYM W WYNIKU
DZIAŁALNOŚCI LĄDOLODU, A KRAJOBRAZEM UTWORZONYM
W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI LODOWCA GÓRSKIEGO.

KRAJOBRAZ LĄDOLODU

– tworzący je lód przykrywa cały zlodowacony obszar

– rozprzestrzenia się od środka we wszystkich kierunkach

– lądolody mają znacznie większe rozmiary niż w lodowce

 

KRAJOBRAZ LODOWCA GÓRSKIEGO

– tworzący je lód nie przykrywa całego zlodowaconego obszaru

– lód przesuwa się wzdłuż dolin górskich

– lodowce górskie mają mniejsze rozmiary od lądolodów (lodowiec w Tatrach miał ok. 13 km długości)

PYTANIA

CZYM SĄ FORMY GLACJALNE?

Formami glacjalnymi są wszelkie formy ukształtowania terenu, które zostały stworzone w skutek działalności lodowca, lądolodu lub wód glacjalnych. Mogą to być działania erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (budujące).

W JAKI SPOSÓB W TATRACH POWSTAŁY DOLINY O PRZEKROJU POPRZECZNYM W KSZTAŁCIE LITERY U?

Po wytropieniu się lodowców górskich pozostały doliny U-kształtne. W górnych częściach dolin powstały kotły lodowcowe czyli koliste zagłębienia, w których gromadziły się ogromne masy lodu.

PRZYKŁAD DOLINY U-KSZTAŁTNEJ

Dolina Roztoki w Tatrach Wysokich

5. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

W WYNIKU JAKICH PROCESÓW ZOSTAŁA UKSZTAŁTOWANA POWIERZCHNIA POLSKI?

– ruchy górotwórcze

– zlodowacenia

– rzeki

– wody opadowe

– wiatr

– wody Bałtyku

PASY RZEŹBY TERENÓW POLSCE

Na obszarze Polski wyróżniamy sześć pasów rzeźby terenu. Są to:

– Pas pobrzeża (Obejmuje równinny obszar przylegający do Morza Bałtyckiego. Formy występujące na tym terenie to m.in. klify, mierzeje i wydmy.)

– Pas pojezierza (Na obszarze tym występują głównie rzeźba glacjalna, charakteryzująca się m.in. występowaniem licznych jezior oraz pagórkowatym krajobrazem).

– Niziny Środkowopolskie (W pasie tym przeważają równinne obszary z rzadko występującymi wzniesieniami oraz szerokie doliny rzeczne.)

– Wyżyny Polskie (Podłoże zbudowane jest ze skał o odmiennej odporności na niszczenie, które pochodzą z różnych er geologicznych, dlatego różnią się ukształtowaniem powierzchni.)

– Kotliny Podkarpackie (Mają charakter nizinny. Na tym obszarze spływa wiele rzek – zarówno z wyżyn jak i gór.)

– Pas gór (Tworzą Karpaty i Sudety, które różnią się budową geologiczną, wiekiem skał, z których są zbudowane, cechami klimatu, wysokościami szczytów jak również występowaniem pięter klimatyczno-roślinnych.)

6. SKAŁY I SUROWCE MINERALNE

JAKIE SKAŁY WYSTĘPUJĄ W POLSCE?

– gliny

– piaski

– żwiry

– wapienie

– piaskowce

– granity

– bazalty

– gnejsy

PODZIAŁ SUROWCÓW MINERALNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH WYKORZYSTANIE

SUROWCE MINERALNE

metaliczne

skalne

energetyczne

chemiczne

– rudy miedzi

– rudy żelaza

– rudy cynku i ołowiu

– piaski

– żwiry

– wapienie

– granity

– bazalty

– węgiel kamienny

– węgiel brunatny

– ropa naftowa

– gaz ziemny

– sól kamienna

– sól potasowa

– siarka

– fosforyty

7. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE KLIMAT

JAKIE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄ KLIMAT W POLSCE?

– Ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni terenu.(Ze względu na położenie naszego kraju dociera do nas umiarkowana ilość energii słonecznej).

– Położenie Polski w środkowej części Europy między Oceanem Atlantyckim a Azją. (Położenie Polski w środkowej części Europy decyduje o tym, że klimat kraju ma cechy przejściowe między klimatem morskim a klimatem kontynentalnym).

– Ciepłe prądy morskie. (Prąd  Północnoatlantycki i Prąd Norweski powodują, że klimat zachodniej Europy jest cieplejszy niż innych obszarów położonych podobnych szerokościach geograficznych).

– Położenie nad Morzem Bałtyckim. (Bałtyk łagodzi klimat, lecz ze względu na niewielkie rozmiary jego wpływ ogranicza się tylko do obszarów znajdujących się do kilkudziesięciu kilometrów od brzegu).

– Ukształtowanie powierzchni. (Pasowy układ rzeźby terenu sprawia że nad Polskę docierają głównie masy powietrza z zachodu i ze wschodu).

– Masy powietrza (napływ mas powietrza o różnych właściwościach z wielu kierunków ma wpływ na zmienność pogody w naszym kraju).

PODZIAŁ SUROWCÓW MINERALNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH WYKORZYSTANIE

SUROWCE MINERALNE

metaliczne

skalne

energetyczne

chemiczne

– rudy miedzi

– rudy żelaza

– rudy cynku i ołowiu

– piaski

– żwiry

– wapienie

– granity

– bazalty

– węgiel kamienny

– węgiel brunatny

– ropa naftowa

– gaz ziemny

– sól kamienna

– sól potasowa

– siarka

– fosforyty

NA CZYM POLEGA PRZEJŚCIOWOŚĆ KLIMATU POLSKI

W Polsce występują rozmaite warunki atmosferyczne i zmienna pogoda w różnych porach roku. np. wiosną i jesienią.  Dodatkowo w tych porach roku często występują zmiany temperatury, opady deszczu i burze.

Lato charakteryzuje się wyższymi temperaturami i większą ilością opadów, natomiast zima jest ze śniegiem i mrozem. Jednakże ze względu na zmiany klimatyczne na świecie, można zaobserwować ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak: powodzie, susze lub nagłe zmiany temperatury.

MASY POWIETRZA NAPŁYWAJĄCE NAD TERYTORIUM POLSKI

POWIETRZE POLARNE MORSKIE

– w zimie przynoszą ocieplenie, opady deszczu ze śniegiem i odwilż

– latem powodują ochłodzenie, wzrost zachmurzenia i opady

POWIETRZE POLARNE KONTYNENTALNE

– dociera nad Polskę głównie zimą, co przynosi mroźną i słoneczną pogodę

– latem, gdy napływa takie powietrze dni są upalne i suche

POWIETRZE ZWROTNIKOWE MORSKIE

– takie masy są ciepłe wilgotne

– powodują wzrost temperatury powietrza i burze

POWIETRZE ARKTYCZNE

– najczęściej napływa do nas wiosną

– przynosi to przymrozki i majowe ochłodzenia

– zimą przynosi silne mrozy i obfite opady śniegu

ĆWICZENIA - SPRAWDŹ WIEDZĘ PRZED SPRAWDZIANEM

Przykładowe zestawienia zadań, które mogą być idealnym treningiem przed realnym sprawdzianem.

Pliki do pobrania w .pdf i wydrukowania TUTAJ