JĘZYK POLSKI KLASA V GRAMATYKA DOPEŁNIENIE I OKOLICZNIK

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ DOPEŁNIENIE I OKOLICZNIK?

CO TO JEST DOPEŁNIENIE?

Dopełnienie to część zdania informująca o osobach i rzeczach, które są powiązane z wykonywaną czynnością. Zazwyczaj jest określeniem czasownika. Dopełnienie może być wyrażone rzeczownikiem, lub wyrażeniem przyimkowym.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA DOPEŁNIENIE?

Dopełnienie odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika: kogo?, czego?komu?, czemu?, kogo?co?, (z) kim?, (z) czym?, (o) kim?), (o) czym?

CO TO JEST OKOLICZNIK?

Okolicznik to część zdania informująca o miejscu, czasie, przyczynie, skutku lub celu danej czynności, a także o sposobie, w jaki została ona wykonana. Zazwyczaj jest określeniem czasownika. Może być wyrażony np.: przysłówkiem lub wyrażeniem przyimkowym.

NA JAKIE PTANIA ODPOWIADA OKOLICZNIK?

Okolicznik odpowiada na pytania: kiedy?, gdzie?skąd?, dokąd?, jak?w jaki sposób?, dlaczego?, po co?, w jakim celu?

Aby stwierdzić, czy dane określenie jest dopełnieniem, czy – okolicznikiem, należy postawić odpowiednie pytanie.

PRZYKŁADY:

Pochodzę (skąd?, a nie z czego?) z Podlasia.

Byłam (gdzie?, a nie w czym?) w teatrze.