JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI PAST CONTINUOUS – CZAS PRZESZŁY CIĄGŁY

KIEDY UŻYWAMY CZASU PAST CONTINUOUS?

Czas ten wyraża czynność trwającą określony moment w przeszłości.

Czasownik posiłkowy (operator) „be”, w czasie przeszłym jest odmieniany i brzmi np.: I was, you were, połączony z czasownikiem głównym z końcówką „-ing”, który jest taki sam dla wszystkich osób.

ODMIANA OPERATORA „BE”

LICZBA POJEDYNCZA

was

You were

He was

She was

It was

LICZBA MNOGA

We were

You were

They were

PODSUMOWANIE - KIEDY STOSUJEMY „WAS”, A KIEDY „WERE”?

„was” używamy w 1 i 3 os. liczby pojedynczej:

was, he was, she was, it was

Natomiast „were” używamy w 2 os. liczby pojedynczej oraz we wszystkich osobach liczby mnogiej:

You were, we were, you were, they were

POMOCNE WYRAZY W TYM CZASIE?

Last evening – ostatni wieczór

That morning – tego ranka

Yesterday at 5 o’clock – wczoraj o godzinie piątej

At 5, last night – o piątej, wczoraj wieczorem (sprecyzowany moment w przeszłości)

Możemy łączyć czas Past Continuous i czas Past Simple, gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się podczas trwania innej czynności. Używamy wtedy słów:

When – kiedy

While – podczas gdy

 

PRZYKŁAD

was watching TV when the telephone rang. Oglądałem telewizję kiedy zadzwonił telefon.

ZDANIA TWIERDZĄCE

Do osoby z operatorem „was” i „were” dodajemy czasownik z końcówką „ing

PRZYKŁADY

Tom was writing the letter all day yesterday. Tom pisał wczoraj list cały dzień.

Yesterday at about eight we were listening to the music. Wczoraj o ósmej słuchaliśmy muzyki.

What were you doing on Friday? Co robiłeś w piątek?

He wasn’t working in the garden two days ago. On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.

 

ZDANIA PYTAJĄCE

Tworzymy przez inwersję, czyli zamianę operatora „was” i „were” z osobą.

PRZYKŁADY

Was Tom writing the letter all day yesterday?

Czy Tom pisał wczoraj list cały dzień?

Wasn’t he working in the garden two days ago?

Czy on nie pracował w ogrodzie dwa dni temu?

 

ZDANIA PRZECZĄCE

Do „was” „were” dodajemy słowo „not”

Was + not = wasn’t

Were + not = weren’t

PRZYKŁADY

wasn’t in France last summer. Nie było mnie we Francji zeszłego lata.

They weren’t thirsty. Oni nie byli spragnieni.