JĘZYK POLSKI KLASA VI PISOWNIA Ą, Ę ORAZ OM, ON, EM, EN

KIEDY PISZEMY LITERĘ Ą?

– W zakończeniach niektórych rzeczowników i przymiotników rodzaju żeńskiego w bierniku i narzędniku liczby pojedynczej np. Wielką trwogę – B. lp. Krętą drogą – N. lp.

– W zakończeniach czasowników w 3. Osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym i przyszłym np. pracują, zaprowadzą

– Przed ł w zakończeniach niektórych czasowników rodzaju męskiego w czasie przeszłym np. płynął, krzyknął.

– Gdy w innych formach danego słowa lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na ę, np. dąb – dębowy.

KIEDY PISZEMY LITERĘ Ę?

– W zakończeniach nazw istot niedorosłych np. kocię, źrebię.

– W zakończeniach większości rzeczowników rodzaju żeńskiego w bierniku liczby pojedynczej np. dziewczynę, klasę – B. lp.

– W zakończeniach większości czasowników w 1. osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym i przyszłym np. piszę, pomyślę.

– Przed l oraz ł w czasownikach w czasie przeszłym, np. Płynęli, klasnęła.

– Gdy w innych formach danego słowa lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na ą, np. pajęczyna – pająk, pieniędzy – pieniądz.

PISOWNIA OM, ON, EM, EN

– Połączenia om, on, em, en piszemy w niektórych wyrazach przed spółgłoskami b, p, d, dź, t, c, ć, g, k. np. bombowy, sonda, na rondzie, na koncie, Kongo, tempo, licencja.

– W zakończeniach rzeczowników celowniku l.mn. piszemy om np. chłopcom, radiom, głosom.