JĘZYK POLSKI KLASA VII PRZECINEK W ZDANIU ZŁOŻONYM

PRZECINEK W ZDANIU ZŁOŻONYM

W zdaniu złożonym podrzędnie zawsze oddzielamy przecinkiem zdanie nadrzędne od podrzędnego np. Nie wiem, o czym chcielibyście porozmawiać.

UWAGA!

Gdy zdanie podrzędne jest wtrącone w zdanie nadrzędne, należy postawić dwa przecinki oddzielające to zdanie od zdania nadrzędnego np. Ten, kto pierwszy wejdzie na szczyt, dostanie nagrodę.

W zdaniu złożonym współrzędnie oddzielamy przecinkiem zdania składowe, które:

– nie są połączone spójnikami np. Siedziałem na piasku.

– są połączone takimi spójnikami jak: a, ale, lecz, jednak, natomiast, zaś, więc, dlatego, toteż, zatem, czyli np. Idę teraz do Izy, ale wieczorem będę w domu.

ZAPAMIĘTAJ!

Czasami spójnik nie jest pierwszym wyrazem zdania składowego. Należy pamiętać, że przecinek stawiamy między zdaniami składowymi, a nie przed spójnikami

W zdaniu złożonym współrzędnie nie stawiamy przecinka między zdaniami składowymi połączonymi spójnikami: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, ni, np. Pójdziemy na spacer czy wybierzemy się do teatru?

UWAGA!

Jeżeli jeden z powyższych spójników został powtórzony w tej samej funkcji, należy postawić przed nim przecinek np. Albo zaprosimy ich do nas, albo spotkamy się w mieście.