RELIGIA - PATRIARCHOWIE, PRZYWÓDCY I SĘDZIOWIE IZRAELA

PATRIARCHOWIE, PRZYWÓDCY I SĘDZIOWIE IZRAELA

patriarchowie, przywódcy i sędziowie izraela

ABRAHAM - Ojciec narodu, bezgranicznie ufał Bogu

Gdy Abraham opuszczał ojczyznę by udać się do ziemi Kanaan ukazał mu się Pan pod dębami Mamre, zaprosił ich do siebie, nakarmił napoił i dał im się umyć. Abraham rozpoznał w nich samego Boga. Abraham i jego żona Sara byli staruszkami i nie mieli dzieci. Usłyszeli oni obietnicę od Pana Boga, że za rok jak wrócą będą mieć syna. Bóg obiecał Abrahamowi, że z jego rodziny powstanie wielki naród. Obdarzył go synem Izaakiem, który miał synów bliźniaków – Ezawa (pierworodnego) i Jakuba.

IZAAK - umiłowany syn Abrahama, przeznaczony na ofiarę Bogu

Syn Abrahama i Sary. Miał synów bliźniaków Ezawa (pierworodnego) i Jakuba.

JAKUB (IZRAEL czyli „walczący z Bogiem”) – miał 12 synów, potomstwo Jakuba tworzyło dwanaście pokoleń izraelskich

Jeden z patriarchów, czyli praojciec narodu wybranego. Jakub chciał za wszelką cenę mieć prawo pierworództwa, które należało się do jego brata Ezawe. Wiązała się z tym pozycja w rodzinie oraz błogosławieństwo ojca. Podstępem  udało się to Jakubowi. Ojciec Izaak był niewidomy i pobłogosławił Jakuba a nie Ezawe, starszego brata. Brata bardzo to rozgniewało. Jakub usiał odejść z domu i ukrywać się przed bratem. Po latach mieli się spotkać, ale zanim to się wydarzyło, przeżył cos niezwykłego. W nocy Jakub samotnie walczył z Bogiem. Boże błogosławieństwo, które otrzymał było zapowiedzią misji. Jakub miał wypełniać Bożą obietnicę powstania wielkiego narodu.

Przesłanie

Historia Jakuba-Izraela opowiada o wewnętrznym zmaganiu się każdego człowieka. Samodzielna walka z Bogiem symbolizuje, że każdy człowiek musi sam podjąć decyzję o zmianie swojego życia.

Jakub był podstępny i kłamał, liczył na siebie, a gdy wyjawił Bogu swoje imię, poddał się jego woli.

JÓZEF – pokazuje jak należy przebaczać, człowiek ma żałować swych win
żeby otrzymać przebaczenie popełnionego zła

Najmłodsze dziecko Jakuba. Gdy otrzymał kosztowną szatę od ojca, jego bracia go znienawidzili z zazdrości. Opowiedział o śnie, w którym cała rodzina oddawała mu pokłon. Złość braci urosła do takiego stopnia, że postanowili go zabić. Uratował go najstarszy brat Ruben. Bracia sprzedali Józefa kupcom udającym się do Egiptu a oni urzędnikowi faraona. Józef trafił do więzienia, ale cały czas był wspierany przez Boga. Wyjaśnił więźniom ich sny, które się spełniły tak, jak im powiedział. Wytłumaczył również sny faraona. Za jego mądrość został nagrodzony. Faraon ustanowił Józefa swoim zarządcą. Na rozkaz Józefa zbudowano spichlerze z zapasem zboża na czasy głodu i suszy. Pewnego dnia przybyli do Egiptu po jedzenie bracia Józefa, którzy go wcześniej sprzedali. Dał im zboże i oddał pieniądze, ale postawił warunek, że w zamian przyprowadzą mu najmłodszego brata Beniamina. Tak też się stało, lecz gdy opuszczali kraj, kazał słudze włożyć Beniaminowi puchar do worka ze zbożem. Został posądzony o kradzież i groziło mu więzienie. Jeden z braci zaproponował Józefowi, żeby to on był uwięziony, a Beniamin wrócił bezpiecznie do domu. Nie chciał patrzeć na jego nieszczęście. Józef zrozumiał, że bracia się zmienili. Józef poprosił braci, aby przyprowadzili mu jego ojca – Jakuba, a faraon pozwolił całej rodzinie Józefa zamieszkać w Egipcie.

Przesłanie

Przebaczamy wtedy, kiedy nie chcemy odpowiedzieć złem za zło.

Przebaczenie prowadzi do pojednania.

MOJŻESZ – wyprowadził naród izraelski z Egiptu do Ziemi Obiecanej

Mojżesz urodził się w Egipcie, ale był Hebrajczykiem. Był ukrywany przez trzy miesiące przez swoją matkę, ponieważ faraon wydał rozkaz wymordowania hebrajskich chłopców. Później włożyła go do kosza i pozostawiła na brzegu Nilu. Córka Faraona znalazła koszyk z chłopcem i nadała mu imię Mojżesz co znaczy „wyciągnięty z wody”. Gdy był już dorosły zobaczył dozorcę znęcającego się nad jednym z niewolników izraelskich. Stanął więc w jego obronie zabijając Egipcjanina. Wieść o tym zdarzeniu doszła do faraona więc Mojżesz ze strachu uciekł z Egiptu. Osiedlił się w krainie Madianitów. Ożenił się i zajął się wypasem owiec. Pewnego dnia ukazał mu się Bóg pod postacią krzewu, który się palił, ale się nie spalał. Bóg nakazał mu wrócić się do Egiptu i wyprowadzić naród z niewoli. Mojżesz wraz z bratem Aaronem (niewolnikiem) został wybrany do tego zadania. Kilka razy obydwaj przychodzili do Faraona prosić go by pozwolił całemu narodowi opuścić kraj, ale Faraon nie chciał ich słuchać. Dlatego Bóg zesłała dziesięć plag. Dopiero, gdy w nocy został zabity jego syn, który miał być następcą pozwolił izraelitom odejść. Gdy odeszli, zmienił zdanie i wysłał za nimi rydwany, które zatopiły się w Morzu Czerwonym. Ocalony naród wyruszył do Ziemi Obiecanej. Szli czterdzieści lat. W między czasie byli wystawiani na różne próby. Jedną z nich było brak wody. Bóg wysłuchał prośby, a Izraelici otrzymali wodę ze skały.

Przesłanie

Dwóch braci połączyło wspólne zadanie. Swoją postawą uczą nas współdziałania. Bóg stawia nam na drodze ludzi, z którymi mamy wypełniać wyznaczone przez Niego zadania.

JOZUE – nakazał służyć Bogu

Gdy po czterdziestoletniej wędrówce, Mojżesz ze swoim narodem byli u progu Ziemi Obiecanej umarł na szczycie góry Nebo. Dalszą wędrówkę prowadził Jozue. Już wcześniej przygotowywał się do tego zadania, słuchając Mojżesza i ucząc się od niego mądrości, rozwagi słuchania głosu Boga i posłuszeństwa. Po dotarciu do Ziemi Obiecanej Izraelici musieli podzielić się ziemią. Decyzja należała do Boga. Podział dokonał się przez losowanie. (Losowanie ziemi miało przypomnieć Izraelitom, że jej panem jest sam Bóg). Ziemię otrzymały pokolenia należące do dwunastu osób.  Plemię Lewiego nie otrzymało ziemi, rodzinie wyznaczono wybrane miasta w obrębie granic każdego pokolenia.

Pod panowaniem Jozuego wszystkie plemiona tworzyły jeden naród. Przed śmiercią przestrzegał ich przed niewiernością i prosił by zawsze kochali i służyli Bogu.

Przesłanie

Jozue uczy nas posłuszeństwa wobec Boga i wierności w pełnieniu jego woli. Bóg pragnie, aby człowiek był zbawiony. Nasza wiara i posłuszeństwo Bogu mogą uczynić nas szczęśliwymi.

GEDEON – został wybrany na przywódcę narodu

Gedeon przewodził Izraelitom przez czterdzieści lat. Żył w ciężkich czasach ponieważ jego naród cierpiał z powodu ciągłych napaści przez Madianitów, którzy niszczyli im plony,, zabierali bydło nie zostawiając im środków do życia. Izraelici bardzo się ich bali i ze strachu kopali sobie w górach schronienia i miejsca obronne. Nie mieli oni swojego przywódcy wówczas Bóg powołał Gedeona aby się z Madianitami rozprawił. Pan Bóg podpowiedział jak ma uformować wojsko, które liczyło tylko trzysta osób. W nocy Gedeon ze swoim wojskiem okrążyli obóz Madianitów. Przerażeni uciekli z krzykiem, a Izraelici po zwycięstwie poprosili Gedeona aby był ich przywódcą.

Przesłanie

Bóg wybiera pomiędzy wszystkimi ludźmi zarówno biednymi jak i bogatymi. Patrzy na człowieka jakim jest. Wybrał Gedeona ze względu na pokorę, a on zaufał Bogu i dzięki temu uratował swój naród.

Powinniśmy zaufać Bogu nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że sytuacja jest bez wyjścia.

Gedeonowi ukazał się Anioł Pański. Pokonał Medianitów przy pomocy trzystu mężów. Przewodził on Izraelitom czterdzieści lat.

SAMSON – otrzymał Bożą moc

Gdy Izraelici odeszli od Boga i odrzucili jego opiekę naród przeżuwał trudną próbę. Często byli brani w niewolę przez Filistynów. Bóg posłał Samsona by był sędzią Izraela.  Samson był nazirejczykiem.  

Nazireat to uroczysta obietnica i zobowiązanie do służby Bogu przez całe życie.

Na znak poświęcenia nazirejczycy nigdy nie obcinali sobie włosów. Gdy Samson dorósł, postanowił stoczyć walkę z Filistynami. Miał on bowiem niezwykła siłę, która otrzymał od Ducha Bożego. Warunkiem było, że nie może obciąć włosów. Jeśli to uczyni, straci siłę którą ma. Pewnego razu Samson zakochał się w kobiecie imieniem Dalia, która była filistynką. Filistyni szukali odpowiedzi, skąd Samson ma tak ogromną siłę. Poprosili Dalię, żeby wykradła sekret ukochanego. Gdy się dowiedziała, Filistyni przekupili ją i kazali jej obciąć włosy Samsonowi. Samson stracił moc, został uwięziony, oślepiony i uprowadzony do Gazy. Tam zakuty w kajdany, pracował jako niewolnik. Z czasem włosy odrosły a Filistyni wystawili go na pośmiewisko przed świątynią bożka Dagona. Stał tam i modlił się do Boga.

Przesłanie

Każdy z nas potrzebuje Bożej pomocy do walki z grzechem. Źródłem Bożej mocy są sakramenty. Możemy wrócić do Boga poprzez sakrament pokuty i pojednania w przyjmując eucharystię na nowo duchową siłę.

POJĘCIA

PATRIARCHA – głowa rodziny, legendarny ojciec ludzkości i narodu Izraela. Patriarchą był Abraham, Izaak i Jakub.

ZIEMIA OBIECANA – biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone.

NARÓD WYBRANY – Izraelici zostali wybrani przez Boga, który pomógł im wyjść z Egipskiej niewoli i odnaleźć Ziemię Obiecaną

PLAGI EGIPSKIE –  dziesięć klęsk sprowadzonych na Egipt przez Boga, aby pomóc Mojżeszowi wyprowadzić Izraelitów z Egiptu

DEKALOG – zbiór dziesięciu przykazań, które otrzymał Mojżesz na górze Synaj, które zostały wyryte na kamiennej tabliczce

SYNAJ – zwana górą Mojżesza. Na tej górze Mojżesz otrzymał 10 przykazań od Boga

ARKA PRZYMIERZA – była świętą skrzynią zrobioną w starożytności przez Izraelitów na polecenie Boga i według Jego wskazówek. W Arce przechowywano dwie kamienne tablice z Dziesięcioma Przykazaniami.

JORDAN – główna rzeka Izrael. Jozue przeprowadził swój lud do Ziemi Obiecanej przez Jordan od wschodu, w okolicach miasta Jerycha.