JĘZYK NIEMEICKI KLASA VIII CZAS PRZESZŁY PERFEKT

KIEDY UŻYWAMY CZASU PRZESZŁEGO PERFEKT?

w rozmowach bezpośrednich, w sytuacjach codziennych, kiedy opowiadamy o sobie lub innych osobach. (opowiada o tym, co wydarzyło się w przeszłości)

BUDOWA CZASU PRZESZŁEGO PERFEKT

Jest to czas złożony i składa się z czasownika posiłkowego „haben” (mieć) oraz z trzeciej formy czasownika, tzw. Partizip II.

                                                                 W skrócie: Czas przeszły PerfekthabenPartizip II

  • Czasownik posiłkowy haben odmienia się przez osoby,
  • Partizip Perfekt występuje w formie nieodmienionej.
  • W tym czasie czasownik posiłkowy traci pierwotne znaczenie, a nośnikiem jest Partizip Perfekt (zwanym Partizip II, W języku niemieckim czasownik ma 3 formy i ta ostatnia to właśnie Partizip II)

ODMIANA CZASOWNIKA POSIŁKOWEGO HABEN

 

HABE

MIEĆ

ich

habe

ja mam

du

hast

ty masz

er/sie/es

hat

on/ona/ono ma

wir

haben

my mamy

ihr

habt

wy macie

sie/Sie

haben

oni/Pan, Pani, Państwo mają

 

 

PARTIZIP PERFEKT Z CZASOWNIKAMI REGULARNYMI

TWORZY SIĘ PRZEZ DODANIE DO TEMATU CZASOWNIKA CZĄSTKI GE- I KOŃCÓWKI -T

Lernen – gelernt

Stellen – gestellt

Hängen – gehängt

Legen – gelegt

PRZYKŁADY

Ich habe den Teppich gesaugt. Odkurzyłem dywan.

Er hat das Hemd in den Schrank gehängt. Powiesiłem koszulę do szafy.

PARTIZIP PERFEKT Z CZASOWNIKAMI REGULARNYMI ROZDZIELNIE ZŁOŻONYMI TWORZĄCE CZAS Z HABEN

CZĄSTKĘ GE- W PARTIZIP PERFEKT CZASOWNIKÓW ROZDZIELNIE ZŁOŻONYCH STAWIA SIĘ MIĘDZY PRZEDROSTKIEM A TEMATEM CZASOWNIKA.

PRZYKŁADY

Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Posprzątałem swój pokój.

Sie hat die Tür zugemacht. Zamknęła drzwi.

CZAS PARTIZIP PERFEKT Z CZASOWNIKAMI REGULARNYMI Z KOŃCÓWKĄ -IEREN

TWORZY SIĘ BEZ CZĄSTKI GE-, ALE DO TEMATU NALEŻY DODAĆ KOŃCÓWKĘ -T.

PRZYKŁADY

Unsere Schule hat die Meisterschaften organisiert. Nasza szkoła zorganizowała mistrzostwa.

Die Fans haben uns motiviert. Kibice nas zmotywowali.

PARTIZIP PERFEKT Z CZASOWNIKAMI NIEREGULARNYMI TWORZĄCE CZAS Z HABEN

TWORZY SIĘ PRZEZ DODANIE CZĄSTKI GE- I KOŃCÓWKI -EN DO TEMATU CZASOWNIKA, W KTÓRYM ZASZŁA ZMIANA TEMATYCZNA.

PRZYKŁADY

Katja Maisberg hat den Artikel geschrieben. Artykuł napisała Katja Maisberg.

Die Klasse 5b hat gewonnen. Zwyciężyła klasa 5b.

PARTIZIP PERFEKT Z CZASOWNIKAMI NIEREGULARNYMI ROZDZIELNIE ZŁOŻONYMI TWORZĄCE CZAS Z HABEN

TWORZY SIĘ PRZEZ DODANIE CZĄSTKI GE- MIĘDZY PRZEDROSTKIEM A TEMATEM CZASOWNIKA, W KTÓRYM ZASZŁA ZMIANA TEMATYCZNA ORAZ DODAJĄC KOŃCÓWKĘ -EN.

PRZYKŁAD

Am letzten Mai – Wochenende hat in unserem Gymnasium ein Fest stattgefunden. W ostatni majowy weekend w naszym liceum odbyła się impreza.

CZASOWNIKI TWORZĄCE FORMY CZASU PRZESZŁEGO PERFEKT Z SEIN

Czasowniki, które występują w tym czasie z czasownikiem posiłkowym sein, są to zazwyczaj czasowniki wyrażające przejście z jednego stanu w drugi lub kierunek poruszania się czyli takie jak: fahren, kommen, laufen, gehen, passieren, sein, werden, bleiben.

PRZYKŁAD

Familie Lehmann ist in die Ferien gefahren. Rodzina Lehmannów wyjechała na wakacje.

Endlich sind się im Hotel angekommen. W końcu dotarłeś do hotelu.

ODMIANA CZASOWNIKA POSIŁKOWEGO SEIN

 

SEIN

BYĆ

ich

bin

ja jestem

du

bist

ty jesteś

er/sie/es

ist

on/ona/ono jest

wir

sind

my jesteśmy

ihr

seid

wy jesteście

sie/Sie

sind

oni/Pan, Pani, Państwo są

 

CZASOWNIKI NIEROZDZIELNIE ZŁOŻONE
TWORZĄCE FORMY CZASU PRZESZŁEGO PERFEKT

ZAPAMIĘTAJ!

Wśród czasowników z przedrostkami znajdują się czasowniki nierozdzielnie złożone. Oto przedrostki, które nie oddzielają się od tematu czasownika: BE-, EMP-, ENT-, ER-, GE-, MISS-, VER-, VOLL-, ZER-. Tworzą one Partizip Perfekt bez cząstki GE-

PRZYKŁADY

verlieren – verloren

bekommen – bekommen

gefallen – gefallen

verstehen – verstanden