JĘZYK NIEMIECKI KLASA VIII LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE 1-19

W języku niemiecki są czterech nieregularne liczby porządkowe – pierwszy, trzeci, siódmy i ósmy. Pozostałe tworzymy przez dodanie  „-te” na koniec liczebnika.

1. der erste –  pierwszy
2. der zweite – drugi
3. der dritte –  trzeci
4. der vierte – czwarty
5. der fünfte – piąty
6. der sechste – szósty
7. der siebte – siódmy
8. der achte – ósmy
9. der neunte – dziewiąty

10. der zehnte – dziesiąty
11. der elfte – jedenasty
12. der zwölfte – dwunasty
13. der dreizehnte – trzynasty
14. der vierzehnte –  czternasty
15. der fünfzehnte – piętnasty
16. der sechzehnte – szesnasty
17. der siebzehnte – siedemnasty
18. der achtzehnte – osiemnasty
19. der neunzehnte – dziewiętnasty

LICZBY PORZĄDKOWE POWYŻEJ 20

Do liczebnikó powyżej 20, dodajemy na koniec przedrostek „-ste”.

20. der zwanzigste – dwudziesty
21. der einundzwanzigste – dwudziesty pierwszy
24. der vierundzwanzigste – dwudziesty czwarty
30. der dreißigste – trzydziesty
50. der fünfzigste – pięćdziesiąty
90 . der neunzigste – dziewięćdziesiąty
100. der hundertste – setny
101. der hunderterste – sto pierwszy
102. der hundertzweite – sto drugi
104. der hundertvierte – sto czwarty
200. der zweihundertste – dwusetny
1000. der tausendste – tysięczny
2000. der zweitausendste – dwutysięczny
2005. der zweitausendfünfte
9000. der neuntausendste – dziewięciotysięczny
10000. der zehntausendste – dziesięciotysięczny