JĘZYK POLSKI KLASA IV INTERPUNKCJA

KROPKA – PYTAJNIK – WYKRZYKNIK

Kiedy zdanie kończymy kropką?

Kropką kończymy zazwyczaj zdania oznajmujące.

PRZYKŁAD:

Kasia pojechała do babci.

Kiedy zdanie kończymy pytajnikiem?

Pytajnikiem kończymy zdania pytające.

PRZYKŁAD:

Czy Kasia pojedzie do babci?

Kiedy stawiamy wykrzyknik?

Wykrzyknik stawiamy w zakończeniu zdań rozkazujących. Zamiast wykrzyknika można użyć kropki – zawarte w zdaniu polecenie staje się propozycją, zachętą.

PRZYKŁAD:

Zaprośmy Kasię na sobotę! Zaprośmy Kasię na sobotę.