JĘZYK POLSKI KLASA IV INTERPUNKCJA

KIEDY STAWIAMY PRZECINEK W ZDANIU?

Przecinek w zdaniu stawiamy:

– między wyrazami odpowiadającymi na to samo pytanie – najczęściej są to wyliczenia, np.:

MagdaIzaOla  (trzy wyrazy odpowiadające na pytanie kto?) pracują w jednej grupie.

Przygotowują wspólnie kolorowąświąteczną (dwa wyrazy odpowiadające na pytanie jaką?) kartkę.

UWAGA!

Przecinka nie stawiamy między wyrazami, które odpowiadają na różne pytania, np.:

Zgubiłam moją (czyją?) ulubioną (jaką?) książkę.

– przed spójnikami: ale, lecz, czyli, bo, więc, a (w znaczeniu przeciwstawnym), np.:

Wystawa obrazów odbędzie się niebawem, ale jeszcze nie w tym tygodniu.

Ten wiersz jest krótki, a taki trudny do zapamiętania.

UWAGA!

Przecinka nie stawiamy, jeśli równorzędne części zdania połączone są spójnikami: i, a (w znaczeniu i), oraz, lub, albo, ani, czy.

KIEDY STAWIAMY PRZECINEK W ZDANIU ZŁOŻONYM?

W zdaniu złożonym oddzielamy przecinkiem zdania składowe, np.: Wiał silny wiatr, więc nie poszliśmy na spacer.

KIEDY NIE STAWIAMY PRZECINKA W ZDANIU ZŁOŻONYM?

W zdaniu złożonym nie stawiamy przecinka, jeśli zdania składowe są połączone spójnikami: i, oraz, albo, lub, bądź, ani, np.: Pójdziemy na wyprawę w góry albo pozjeżdżamy na nartach.