JĘZYK POLSKI V ORTOGRAFIA PISOWNIA WYRAZÓW Z „RZ” I „Ż”

KIEDY PISZEMY „RZ”?

– Gdy wymienia się na „r”, np.: dworze – dwór, lekarz – lekarstwo

– po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np.: brzydki, przeprosić, drzewo, trzeć, grzebień, krzak, chrzan, ujrzeć, wrzesień

Wyjątki to wyrazy: kształt, bukszpan, pszenica, pszczoła, wszyscy, gżegżółka, Pszczyna

– w wyrazach rodzaju męskiego zakończonych na: -mistrz, -mierz, –arz, -erz, np.: sztukmistrz, krokomierz, pisarz, kołnierz

Wyjątki to: garaż, pejzaż, bandaż, papież, bagaż, makijaż

– w niektórych wyrazach, mimo że nie wymienia się na „r”, np.: zdarzenie, korzystać, rząd

KIEDY PISZEMY „Ż”?

– kiedy wymienia się na: g, dz, h, z, ź, s,

np.: książka – księga, księża – ksiądz, drużynowy – druh, mażę – mazać, obrażać – obraźliwy, węższy – wąski

– po: r, l, ł, n, np.: sieant, odwi, małż, iynier

– na początku wielu wyrazów oraz niektórych słowach, mimo, że nie wymienia się na: g, dz, h, z, ź, s, np.: żaba, żniwo, żubr, róża, ważka, mżawka

– w zakończeniach -eż i -aż niektórych rzeczowników rodzaju żeńskiego np.: kradzi, str

Wyjątki to: twarz, macierz.