JĘZYK POLSKI KLASA VI JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ CZASOWNIKI
W STRONIE CZYNNEJ I BIERNEJ?

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ CZASOWNIKI W STRONIE CZYNNEJ I BIERNEJ?

Czasowniki mogą występować w stronie czynnej i biernej.

STRONA CZYNNA

Wskazuje na to, że podmiot jest wykonawcą danej czynności.

PRZYKŁAD

Jacek zniszczył książkę.

STRONA BIERNA

Informuje o tym, że podmiot jest obiektem danej czynności, a nie jej wykonawcą. Orzeczenie w stronie biernej składa się z dwóch wyrazów.

PRZYKŁAD

Książka została zniszczona przez Jacka.

CZASOWNIKI PRZECHODNIE I NIEPRZECHODNIE

Czasowniki przechodnie to czasowniki, które mają formy w obu stronach: czynnej i biernej.

PRZYKŁAD

Iza zdała egzamin. Egzamin został zdany przez Izę.

Czasowniki nieprzechodnie to czasowniki, które nie występują w stronie biernej.

PRZYKŁADY:

Chodzić, leżeć, spać, drapać się

KIEDY UŻYWA SIĘ STRONY BIERNEJ?

– Aby podkreślić znaczenie obiektu czynności.

– Gdy nie znamy wykonawcy czynności, gdy jej wykonawców jest wielu albo gdy informacja o nich nie jest istotna np. Wiele książek zostało zniszczonych w czasie wojny.

– Często w tekstach urzędowych, oficjalnych np. Pismo zostało wysłane.

– Aby uniknąć dwuznaczności w zdaniu np. Te koty lubią psy. Ze zdania nie wynika, kto lubi kogo, lepiej powiedzieć i napisać: Te koty są lubiane przez psy lub Psy są lubiane przez te koty.