JĘZYK POLSKI KLASA VII JAK BUDOWAĆ AKAPITY I SKOMPONOWAĆ TEKST?

CZYM JEST KOMPOZYCJA?

Kompozycja tekstu to organizacja i struktura, w jakiej jest stworzony. Jest to sposób, w jaki różne części tekstu są uporządkowane i połączone ze sobą, aby przekazać konkretny przekaz czy informacje. Kompozycja tekstu obejmuje elementy takie jak wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie, a także układanie myśli i argumentów w logiczny sposób.

Dobrze skomponowany tekst ma klarowną strukturę, która pomaga czytelnikowi zrozumieć treść i śledzić przekazywane informacje. Kompozycja tekstu może obejmować układanie myśli w sposób chronologiczny, porządkowania treści hierarchicznie lub korzystania z innych technik organizacyjnych, takich jak podział na sekcje, akapity czy zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

 

Ważne jest, aby skupić się na logicznym przepływie informacji, zapewnieniu spójności i spójności w tekście oraz zaznaczeniu kluczowych punktów i wniosków. Kompozycja tekstu jest kluczowym elementem procesu redakcyjnego i wpływa na czytelność i zrozumienie tekstu przez odbiorców.

GŁÓWNE CZĘŚCI TEKSTU

Tekst powinien składać się z trzech głównych części:

WSTĘPU (akapit wprowadzający do tematu lub przedstawiający miejsce i bohaterów akcji).

ROZWINIĘCIA (kilka akapitów prezentujących właściwą treść pracy np. Fakty, argumenty, przykłady, przedstawienie akcji opowiadania bądź opis).

ZAKOŃCZENIA (akapit zawierający podsumowanie albo zebrane wnioski).

AKAPIT JAKO ELEMENT PORZĄDKUJĄCY WYPOWIEDŹ

CZYM JEST AKAPIT?

To część tekstu wyróżniona w cięciem.

– każdy akapit wyraża odrębną myśl;

– składa się zazwyczaj z kilku powiązanych ze sobą zdań, z których jedno jest zdaniem głównym;

– zdanie główne (główna myśl akapitu) może znajdować się na początku akapitu, w jego środku (poprzedzona jednym zdaniem albo kilku zadaniowym wprowadzeniem) lub na końcu akapitu jako podsumowanie.

JAK DOBRZE SKOMPONOWAĆ WYPRACOWANIE?

– we wstępie w ciekawe sposób wprowadzić temat pracy np. Można wyrazić swoją opinię albo podkreślić wagę poruszanej problematyki

– należy pamiętać, aby w rozwinięciu treść poszczególnych akapitów łączyła się ze sobą np. Kolejny akapit może poszerzać zagadnienia omawiane wcześniej

– w zakończeniu należy odnieść się do tematu podjętego w tekście i krótko podsumować swoją wypowiedź

WEWNĘTRZNA SPÓJNOŚĆ TEKSTU

Dobrze skomponowany tekst powinien mieć wewnętrzną spójność. Co to znaczy?

– Trzeba zadbać o to, aby kolejne wypowiedzenia w ramach akapitu dotyczyły tego samego tematu.

WAŻNE! Nie wplatać innych wątków, ponieważ tekst staje się chaotyczny i mało czytelny.

– Każde kolejne zdanie w akapicie musi nawiązywać do treści zdania poprzedniego oraz zawierać informacje nowe o zagadnieniu poruszonym w tym akapicie.

– Nie powinno się wprowadzać form czasownika sugerujących różnych nadawców np. raz w 1 os. Lp. (Uważam że), a innym razem w 1 os l.mn (podsumujmy).

– W kolejnych zdaniach akapitu można zastosować podmiot domyślny lub zaimki łączące pojedyncze zdania i wypowiedzenia złożone.

– Należy wykorzystać wyrazy, które łączą poszczególne zdania.

– Zdania powinny być tak skonstruowane, żeby wyrazy się nie powtarzały (używać synonimów, czyli słów zamiennych).

CZYM JEST SYNONIM?

Synonim to wyraz o podobnym znaczeniu, stanowiący alternatywny odpowiednik innego słowa.

SPÓJNOŚĆ TEKSTU I ODPOWIEDNIE SŁOWNICTWO

Należy stosować różne środki językowe, które spajają wypowiedź:

zwroty i wyrażenia wyliczające np. : po pierwsze…, po drugie…, ponadto…, najpierw należy rozważyć…, następnie…, w pierwszej kolejności…

wyrazy i sformułowania wskazujące na wnioskowanie np. więc…, zatem…, dowodzi to, że…, w przeciwieństwie do…, mimo że…, to…, na tej podstawie można wysnuć wniosek, że…, wynika z tego, że…

słownictwo ilustrujące przechodzenie do kolejnej myśli np. przede wszystkim…, z kolei…, ponadto…, oprócz tego…, poza tym…, w dodatku…