JĘZYK POLSKI KLASA VII ROZPRAWKA

CZYM JEST ROZPRAWKA?

Rozprawka to forma pisemnego wypracowania, w której przedstawiamy swoje własne argumenty na określony temat.

Rozprawka zazwyczaj składa się z trzech głównych części:

– wprowadzenia,

– rozwinięcia

– zakończenia.

 

Wprowadzenie rozprawki służy do zainteresowania czytelnika i przedstawienia tematu. Może zawierać kilka faktów lub ogólnych informacji na temat tematu, ale najważniejsze w tym miejscu jest zaprezentowanie tezy – czyli głównego argumentu, którym będziemy się zajmować w naszej rozprawce, albo hipotezy, czyli stwierdzenia, które budzi nasze wątpliwości lub ma formę pytania.

Rozwinięcie to najdłuższa część rozprawki, w której prezentujemy argumenty oraz przedstawiamy dowody i przykłady, które potwierdzają naszą tezę. W tej części należy wyjaśnić swoje argumenty i przekonać czytelnika, że nasze stanowisko jest słuszne.

Zakończenie rozprawki to ostatnia część, w której podsumowujemy nasze argumenty i wyrażamy swoje wnioski. Możemy również przedstawić jakieś możliwe rozwiązania problemu lub podkreślić, dlaczego nasza teza jest ważna i istotna.

WSKAZÓWKI

Podczas pisania rozprawki warto pamiętać o kilku rzeczach.

– Po pierwsze, należy sformułować jasną tezę, która będzie stanowić punkt wyjścia dla naszych argumentów.

– Po drugie, należy używać odpowiednich argumentów i prezentować dowody, które wspierają nasze twierdzenia.

– Przy pisaniu rozprawki ważne jest także dbanie o poprawność językową i logiczne uporządkowanie myśli.

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

Wstęp (używamy słownictwa, który służy wprowadzeniu tezy)

– sądzę, że…

– uważam, że…

– według mnie…

– w pełni zgadzam się z…

– moim zdaniem…

– Jestem przekonana, że…

– z całą pewnością…

– w moim przekonaniu…

– niewątpliwie…

– bez wątpienia…

Rozwinięcie (używamy słownictwa, które służy przedstawieniu kolejnych argumentów)

– przede wszystkim…

– w pierwszej kolejności…

– warto zastanowić się nad…

– po pierwsze…

– po drugie…

– po trzecie…

– kolejną kwestią jest…

– z jednej strony…

– z drugiej strony…

– poza tym…

– ponadto…

– oprócz tego…

– jednakże…

– natomiast…

– kolejnym ważnym problemem jest to, że…

– drugim dowodem może być…

– na koniec…

Zakończenie (używamy słownictwa podsumowującego)

– z moich rozważań wynika, że…

– jak wynika z przedstawionych argumentów…

– podsumowując…

– na zakończenie mogę stwierdzić, że…

WSKAZÓWKI PRZED PISANIEM ROZPRAWKI Z TEZĄ

– odnieś się do tezy podanej w temacie lub z formułują własną tezę

– przygotuj plan rozprawki

– zbierz argumenty przemawiające za wybraną przez ciebie tezą

– ułóż argumenty w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego

– każdy argument omów w osobnym akapicie i poprzyj go przykładem

– podsumuj swoje rozważania

WSKAZÓWKI PRZED PISANIEM ROZPRAWKI Z HIPOTEZĄ

– ustosunkuj się do hipotezy podanej w temacie

– przygody i plan rozprawki

– zapisz w dwóch kolumnach argumenty i kontrargumenty

– ułóż argumenty i kontrargumenty w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego; można też pogrupować je tematycznie

– omów argumenty i kontrargumenty w osobnych akapitach i dobierz odpowiednie przykłady

– wyciągnij wnioski z rozważań i rozstrzygnij wątpliwość zawartą w temacie