JĘZYK POLSKI KLASA VII WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA

CZYM JEST WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA?

Wypowiedź argumentacyjna to rodzaj wypowiedzi, w której przedstawiamy swoje poglądy na dany temat i próbujemy przekonać innych osób do naszego stanowiska. Istotą tego rodzaju wypowiedzi jest wykorzystywanie argumentów – czyli faktów, dowodów, obserwacji czy statystyk – aby poprzeć nasze stanowisko i uzasadnić je przed innymi.

Aby skonstruować dobrą wypowiedź argumentacyjną, powinniśmy się skupić na kilku kluczowych elementach:

Wstęp: W tym fragmencie wprowadzamy czytelnika do naszej wypowiedzi. Możemy zacząć od krótkiego streszczenia tematu, który omawiamy, lub zaciekawiającego pytania.

Teza: Następnie, przedstawiamy naszą tezę – czyli nasze stanowisko na dany temat. Teza powinna być jasna, precyzyjna i spójna z resztą argumentacji.

Argumenty: W kolejnym kroku, przedstawiamy nasze argumenty, które mają poprzeć naszą tezę. Ważne jest, aby argumenty były dobrze zdefiniowane i oparte na rzetelnych źródłach informacji. Możemy korzystać z faktów, danych statystycznych, przykładów czy też własnych obserwacji.

Kontrargumenty: Nie możemy zapomnieć o drugiej stronie medalu. W wypowiedzi argumentacyjnej ważne jest, aby nadmienić ewentualne kontrargumenty – czyli przeciwnie stanowisko – i skonfrontować je z naszą tezą. To pokaże, że jesteśmy świadomi innych punktów widzenia.

Podsumowanie: W końcowej części wypowiedzi podsumowujemy nasze argumenty oraz potwierdzamy naszą tezę. Możemy również wprowadzić krótkie przemyślenia, które podkreślą wagę naszego stanowiska.

WSKAZÓWKA!

Należy pamiętać, że wypowiedź argumentacyjna powinna być klarowna, logiczna i przekonująca. Ważne jest, aby dobrze zorganizować nasze myśli i przekazać je innym w sposób zrozumiały.

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

Formułowanie tezy:

– moim zdaniem…

– uważam, że…

– sądzę, że…

– według mnie…

Przedstawienie argumentów:

– zdaniem ekspertów…

– warto wskazać, że…

– należy przyznać, że…

– przemawia zatem również to, że…

– kolejnym argumentem przemawiającym za tym jest…

Podsumowanie argumentów:

– na podstawie przedstawionych argumentów można wysunąć wniosek, że…

– z przedstawionych argumentów jak wynika, że…