JĘZYK POLSKI KLASA VIII SZKOŁA MÓWIENIA I PISANIA – JAK NAPISAĆ LIST OTWARTY?

LIST OTWARTY

Wypowiedź pisemna dotycząca ważnej sprawy, zawierająca argumenty. Pisana jest do jednej osoby bądź większej ilości osób.

Może dotyczyć: pomocy dzieciom, pomocy chorym, ochrony środowiska, praw człowieka, itp.

Cel listu otwartego służy:

– udzieleniu poparcia osobie lub idei

– wyrażeniu sprzeciwu wobec jakiejś sytuacji

– nakłania do podjęcia określonego działania

– zachęca do zmiany postawy

PRZYDATNE ZWROTY

– zwrot do adresata (nagłówek): Szanowny Panie Prezydencie!, Szanowna Pani Dyrektor! Koledzy i Koleżanki!

– przedstawienie problemu (wstęp): Tematem, który budzi ostatnio wiele emocji…., zwracam się do Państwa z apelem…, stanowczo sprzeciwiamy się

– apel o podjęcie działań: nalegamy by…, domagamy się…, mamy nadzieję, że nasz list zmobilizuje Was do…, Jesteśmy przekonani, że warto….

– kończymy zwrotami: Z wyrazami szacunku, Z poważaniem.., Pozdrawiamy..

KONSTRUKCJA LISTU OTWARTEGO

– po prawej stronie u góry miejscowość, data

– nieco niżej po lewej stronie zwrot do adresata

– wstęp – wskazanie problemu i przedstawienie własnego stanowiska oraz teza

– rozwinięcie – pierwszy argument i przykład, może być postawione pytanie retoryczne, następnie drugi argument i przykład

– zakończenie – podsumowanie – wnioski końcowe, apel do adresata listu

– pod treścią listu po prawej stronie grzecznościowy zwrot pożegnalny i podpis