JĘZYK ANGIELSKI KLASA VII MOWA ZALEŻNA – REPORTED SPEECH

KIEDY UŻYWAMY MOWY ZALEŻNEJ?

Mowy zależnej używamy, gdy chcemy zrelacjonować, co ktoś inny powiedział, nie cytując jego wypowiedzi.

MOWA ZALEŻNA - NASTĘPSTWO CZASÓW

– W mowie zależnej, należy zwrócić uwagę, jaki czas występuje w zdaniu nadrzędnym. Jeżeli w zdaniu nadrzędnym występuje w czasie teraźniejszym lub przyszłym (np. Present Simple, Future Simple, Present Perfect), nie powoduje to zamiany czasu w zdaniu podrzędnym.

John: I will help you. John: Pomogę ci.

John says (that) he will help you. John mówi, że ci pomoże.

Czasownik wprowadzający: says jest w czasie teraźniejszym Present Simple, co nie powoduje następstwa czasów.

– Jeżeli w zdaniu nadrzędnym występuje czas przeszły (np. Past Simple, Past Perfect), powoduje to zamianę czasu w zdaniu podrzędnym. W wypowiedzi przekazywanej za pomocą mowy zależnej zmieniają się wtedy czasy gramatyczne, według zasad:

Present Simple →  Past Simple

am/is → was, are → were, do/does →  did, have/has → had

Present Continuous →  Past Continuous

am/is/are doing →  was/were doing

Present Perfect →  Past Perfect

have/has done →  had done

Past Simple →  Past Perfect

did →  had done

Future Simple →  Would + bezokolicznik

will do →  would do

Can →  Could

Must (wyrażenie obowiązku) →  Had to

Past Continuous →  Past Perfect Continuous

was/were doing →  had been doing

Present Perfect Continuous →  Past Perfect Continuous

have/has been doing →  had been doing

May →  Might

MOWA ZALEŻNA – SŁOWA ROZPOCZYNAJĄCE ZDANIE OZNAJMUJĄCE

W zdaniu nadrzędnym, oprócz słów, takich jak: say (powiedzieć), tell (powiedzieć), ask (zapytać, prosić)

występują również słowa: explain (wyjaśnić), answer (odpowiedzieć), reply (odpowiedzieć), repeat (powtórzyć), promise (obiecać), add (dodać), admit (przyznać), complain (narzekać), deny (zaprzeczać), point out (zauważyć), remark (zwrócić uwagę, zauważyć), report (zgłaszać), whisper (szeptać), insist (nalegać, domagać się), announce (ogłosić), warn (ostrzegać), claim (twierdzić), remind (przypominać)

MOWA ZALEŻNA – ZMIANY OKREŚLNIKÓW I ZAIMKÓW

W mowie zależnej, zmianie mogą ulec określenia, takie jak:

now →  then/ at that time

today →  that day

tomorrow →  the next day/ the following day

yesterday →  the previous day/ the day before

tonight →  that night

last week →  the previous week/the week before

next week →  the following week/ the week after

two days ago →  two days earlier

this →  that

these →  those

here → there

MOWA ZALEŻNA - PRZYKŁADY

 

                    MOWA NIEZALEŻNA

                      MOWA ZALEŻNA

ZDANIA OZNAJMUJĄCE

I like pizza.

I’am eating pizza.

I have eaten pizza.

I ate pizza.

I was eating pizza.

He said he like pizza.

He said he was eating pizza.

He said he had eaten pizza.

He said he had eaten pizza.

He said h had been eating pizza.

PYTANIA

Do you like pizza?

Which pizza did you choose?

He asked if I like pizza.

He asked which pizza had chosen.

POLECENIA

Bring me a pizza!

Don’t eat my pizza!

He told me to bring him a pizza.

He told me not to eat pizza.

PROŚBY

Can you bring me some pizza?

Please, don’t eat all the pizza.

He asked me to bring him some pizza.

Ha asked me not to eat all the pizza.