CZYM JEST WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA?

Wypowiedź argumentacyjna to rodzaj wypowiedzi, w której przedstawiane są argumenty mające na celu przekonanie odbiorcy do określonej tezy lub stanowiska. Jej podstawowym celem jest przedstawienie logicznych i przekonujących powodów, faktów lub dowodów, które popierają daną tezę lub punkt widzenia.

Wypowiedź argumentacyjna składa się z trzech podstawowych elementów:

TEZY: Jest to główne stanowisko lub zdanie, którego obrona i przekonanie odbiorcy jest celem wypowiedzi argumentacyjnej. Teza powinna być jasna, zwięzła i jednoznaczna. Stanowić podstawę dla dalszych argumentów.

ARGUMENTÓW: Są to punkty czy fakty, które mają wspierać tezę. Argumenty powinny być logiczne, obiektywne i rzetelne. Muszą być silne i przekonujące, oparte na faktach, dowodach, statystykach lub autorytetach.

WNIOSKÓW: To podsumowanie argumentów w celu przekonania odbiorcy oraz wzmocnienia tezy. Wnioski powinny być logiczne, wynikające z wcześniejszych argumentów i łączące się w spójną całość.

 

Ważne jest również umiejętne budowanie struktury wypowiedzi argumentacyjnej, tak aby argumenty były uporządkowane, poukładane w logicznej sekwencji i doskonale poprzedzały wnioski. Dodatkowo, należy pamiętać o poszanowaniu dla przeciwnego stanowiska, i zastosowaniu odpowiednich technik retorycznych, które wzmocnią przekonującą moc wypowiedzi argumentacyjnej.

JAK PRZYGOTOWAĆ WYPOWIEDŹ O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM?

1.Sformułowanie tezy, którą chcemy udowodnić.

2. Zebranie argumentów potwierdzających tezę:

– odwołujących się do faktów i logiki (do konkretnych informacji np. wyników badań naukowych, cytatów itp.)

– emocjonalnych, których celem jest zyskanie uznania odbiorców przez wywołanie określonych uczuć np. lęku, wzruszenia, oburzenia

3. Uporządkowanie argumentów od najważniejszego do najmniej ważnego lub odwrotnie.

4. Każdy argument musi być uzasadniony odpowiednim przykładem.

5. Zadbanie o jasny przekaz wypowiedzi.

6. Na końcu sformułować wniosek wynikający z podanej argumentacji i potwierdzający słuszność tezy.

SŁOWA I ZWROTY PRZYDATNE PRZY WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNEJ

SFORMUŁOWANIA POMAGAJĄCE WPROWADZIĆ TEZĘ:

– Moim zdaniem…,

– Uważam, że…,

– Sądzę, że…,

Według mnie…

SŁOWNICTWO SŁUŻĄCE DO PRZEDSTAWIENIA ARGUMENTÓW:

– Kolejnym argumentem przemawiającym za tym jest…

– Zdaniem ekspertów…

– Należy przyznać, że…

– Przemawia za tym również to, że…

– Po pierwsze…

– Po drugie…

– Z jednej strony…

– Z drugiej strony…

– Przejdę teraz do kolejnego argumentu…

SŁOWA SŁUŻĄCE WPROWADZENIU CYTATÓW:

– Moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa…

– Powołam się na słowa…

– Oto, co na ten temat mówi…

– Aby poprzeć moje zdanie, zacytuję słowa…

– Rację ma…, gdy mówi…

– Najlepiej ilustrują to wypowiedzi…

WYRAZY BUDUJĄCE SPÓJNOŚĆ:

– poza tym,

– ponadto,

– oprócz tego,

– choć,

– mimo to,

– mimo tego,

– ponieważ,

– dlatego,

– chociaż,

– o czym świadczy,

– przy tym,

– jednakże,

– zatem,

– głównie,

– w dodatku,

– w gruncie rzeczy.

SFORMUŁOWANIA PODSUMOWUJĄCE ARGUMENTY:

– Z przedstawionych argumentów jasno wynika, że…

– Na zakończenie…

– Jednym słowem…

– Podsumowując…

– Z rozważań wynika…

– Na podstawie przedstawionych argumentów można wysunąć wniosek, że