GEOGRAFIA KLASA VII MÓJ REGION I MOJA MAŁA OJCZYZNA

1. POZNAJĘ REGION, W KTÓRYM MIESZKAM

CZYM JEST REGION?

Region jest obszarem geograficznym lub administracyjnym, który charakteryzuje się pewnymi wspólnymi cechami lub celem grupy.

Regiony mogą być opisywane na różne sposoby, takie jak: kryteria geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne, społeczne czy administracyjne.

Przykłady regionów to regiony geograficzne, takie jak Prowansja we Francji, regiony kulturowe, takie jak regiony Ameryki Łacińskiej, czy regiony administracyjne, takie jak województwa w Polsce. Regiony mogą mieć różną wielkość i stopień autonomii, a ich granice mogą być wyznaczane na podstawie różnych czynników.

CHARAKTERYSTYKA REGIONU

cechy przyrodnicze:

– położenie geograficzne,

– ukształtowanie powierzchni,

– klimat i woda,

– skały i surowce mineralne,

– gleby,

– roślinność i zwierzęta,

– główne elementy dziedzictwa przyrodniczego np. Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, cenne obiekty zjawiska przyrodnicze.

 

Cechy społeczno-kulturowe:

– liczba ludności i zmiany,

– struktura demograficzna (płci, wieku) i kierunki migracji,

– struktura narodowościowa i etniczna,

– struktura wyznaniowa,

– sieć osadnicza (układ i wielkość miast, osadnictwo wiejskie) i procesy urbanizacji,

– dziedzictwo kulturowe m.in. Zabytki tradycje.

 

Cechy gospodarcze:

– struktura zatrudnienia (rolnictwo, przemysł, usługi),

– rolnictwa (dominujące kierunki upraw roślin i chowu zwierząt),

– przemysł np. Główne zakłady przemysłowe,

– usługi (najważniejsze dla mieszkańców i przedsiębiorstw),

– główne szlaki transportowe (kolejowe, drogowe, lotnicze) i porty morskie.

JAK PRZYGOTOWAĆ PREZENTACJĘ O SWOIM REGIONIE?

  1. Wybierz temat.
  2. Przygotuj konspekt prezentacji (Spis zagadnień, które będą omawiane po kolei. Można opisać cechy przyrodnicze, społeczno-kulturowe, gospodarcze regionu lub przedstawić tylko jedno zagadnienie np. walory turystyczne: przyrodnicze takie jak, parki narodowe lub krajobrazowy czy formy terenu i kulturowe np. muzea, skanseny, obiekty historyczno-wojskowe, zabytki techniki, imprezy kulturalne.
  3. Dobrze jest mieć zdjęcia (nie tylko znanych obiektów, lecz także mniej znanych znajdujących się w twoim regionie).
  4. Pamiętaj o podaniu wykorzystanych źródeł.

2. MOJA MAŁA OJCZYZNA

CZYM JEST MAŁA OJCZYZNA?

To zwykle obszar mniejszy od regionu, lecz wykraczający poza twój dom rodzinny. Może nią być np. Gmina, wieś, miasto, dzielnica, lub osiedle miasta. Granice mojej ojczyzny nie muszą pokrywać się z granicami administracyjnymi. Często są one w świadomości ludzi i obejmują zaledwie część określonego formalnie obszaru.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O MAŁEJ OJCZYŹNIE

– Obserwacje terenowe;

– roczniki statystyczne i inne zestawienia danych;

– lokalny czasopisma, książki, biografie znanych osób związanych z małą ojczyzną, albumy fotograficzne;

– rodzina, znajomi, sąsiedzi, osoby zamieszkujące mało ojczyznę od wielu lat;

– izby pamięci, lokalne muzea;

– archiwa parafialne;

– internet, multimedia;

– szkoły (np. Wiedza nauczycieli, informacje o sławnych absolwentach);

– urzędy, instytucje i organizacje lokalne np. stowarzyszenia lub fundacje;

– mapy krajobrazowe, turystyczne i topograficzne;

– plany miast.