JĘZYK POLSKI KLASA VII ZASADY CYTOWANIA CUDZYCH TEKSTÓW

CZYM JEST CYTAT?

Cytat to zdanie lub fragment tekstu, który został wzięty z innego źródła i przytaczany w celu podkreślenia jakiejś myśli, argumentu lub emocji. Cytaty mogą być zaczerpnięte z książek, artykułów, wywiadów, filmów, piosenek itp. Ich użycie pozwala na wyrażenie swojego stanowiska, oparcie argumentów na autorytecie lub zilustrowanie pewnych idei.

ZASADY CYTOWANIA CUDZYCH TEKSTÓW

– zawsze podajemy autora cytowanych słów

– przytaczany fragment należy ująć w cudzysłów

– jeśli cytujemy tylko część zdania, opuszczone słowa trzeba zastąpić wielokropkiem w nawiasie kwadratowym ([…])

– fragment wiersza złożony z więcej niż trzech wersów zapisujemy od nowej linii z zachowaniem oryginalnej pisowni interpunkcji

– fragment wiersza krótszy niż trzy wersy zapisujemy w ciągu, a przejście do następnego wersu oznaczamy ukośnikiem

ZWROTY POMOCNE PRZY WPROWADZANIU CYTATÓW

– jak stwierdził autor…

– świadczą o tym słowa…

– celnie wyraziła to…

– zgadzam się z…, który zauważył że

– przekonuje mnie wypowiedź…

– rację ma…

– ten problem najlepiej ilustrują słowa…

– aby poprzeć moje zdanie, zacytuję słowa…

– trafnie ujęła to…

– dowodzi tego następujący cytat…

– w tym miejscu warto przywołać wypowiedź…

– pisał o tym także…

JAK POWOŁYWAĆ SIĘ NA ŹRÓDŁA?

Gdy podajemy informację z jakiego źródła albo przytaczamy Cytat z książki lub artykułu, powinniśmy to zaznaczyć w tekście. Można to zrobić w formie przypisu na dole strony lub na końcu pracy. W przypisie należy podać imię i nazwiska autora, tytuł cytowanej pozycji, miejsce i datę wydania, numer strony lub adres strony internetowej wraz z datą dostępu.