JĘZYK POLSKI KLASA VIII KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE – NORMA JĘZYKOWA
I BŁĄD JĘZYKOWY

CO TO JEST BŁĄD JĘZYKOWY?

To nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej.

PODZIAŁ BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH

Błędy językowe dzielimy na: wewnętrznojęzykowe (gramatyczne, leksykalne, fonetyczne, stylistyczne) i zewnętrznojęzykowe (ortograficzne, interpunkcyjne)

Do błędów gramatycznych zalicza się:

– błędy fleksyjne (nieprawidłowa odmiana wyrazu)

– błędy składniowe (niewłaściwe połączenie wyrazów w związki wyrazowe)

Do błędów leksykalnych zalicza się:

– błędy wyrazowe (polegają na użyciu wyrazu, który jest zbędny lub taki, który ma inne znaczenie np. bynajmniej w znaczeniu przynajmniej)

– błędy frazeologiczne (polegają na zmianie formy frazeologizmu lub jego użyciu w niewłaściwym kontekście)

– błędy słowotwórcze (najczęściej wynikają z niewłaściwego użycia formantu np. głupość zamiast głupota)

Błędy fonetyczne (polegają na niepoprawnej wymowie słowa bądź połączenia słów albo niewłaściwym akcentowaniu np. [idoł] zamiast [idą]

Błędy stylistyczne (polegają na niedostosowaniu środków językowych do sytuacji komunikacyjnej)