JĘZYK POLSKI KLASA VII PRZEDROSTKI I PRZYROSTKI

PISOWNIA PRZEDROSTKÓW

Pisownia przedrostków z-, s- najczęściej nie stwarza trudności ortograficznych. Większość wyrazów z tymi przedrostkami piszemy zgodnie z wymową np. zgasić, zmielić, schować, spalić.

PAMIĘTAJ!

– Przed literami oraz połączeniami liter h, s, sz, si, zi, dzi piszemy zawsze z- np. zsumować, zszarzeć, zsinieć, zziębnięty, zdziwić się.

– Przed połączeniami liter ci piszemy zawsze ś- np. ściągać, ścierać.

UWAGA!

Przedrostek s- piszemy przed literami ch, np. schodzić, a przedrostek z- przed literą h, np. zhardzieć.

Niektóre przyrostki mają podobną wymowę, lecz różnią pisownię. Dotyczy to przyrostków -dztwo, -ctwo, np. Dowództwo, bogactwo, a także przyrostków -dzki, -cki np. sąsiedzki, katowicki.

– Przyrostki -ctwo, -cki piszemy zgodnie z wymową np. literacki.

– Przyrostki -dztwo, -dzki piszemy wtedy, gdy w zakończeniu wyrazu podstawowego występuje d, dz, dź np. inwalidztwo (od inwalida), doradztwo (od doradzać), łódzki (od Łódź).