JĘZYK POLSKI KLASA V GRAMATYKA LICZEBNIK

CO TO JEST LICZEBNIK?

Liczebnik to odmienna część mowy, która określa kolejność lub liczbę.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA LICZEBNIK?

Liczebnik odpowiada na pytanie: ile?, który (która, które) z kolei?

JAKIE WYRÓŻNIAMY RODZAJE LICZEBNIKÓW?

LICZEBNIKI GŁÓWNE

Oznaczają one liczbę czegoś np. dwie książki, dwóch uczniów.

Odpowiadają na pytania: ile?, ilu?

Odmieniają się przez przypadki i rodzaje (męskoosobowy i niemęskoosobowy)

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

Określają one kolejność np. druga książka na półce, drugie dziecko w kolejce.

Odpowiadają na pytania: który (która, które) z kolei?

Odmieniają się przez przypadkiliczby i rodzaje.

LICZEBNIKI ZBIOROWE

Oznaczają one liczbę osób, istot niedorosłych, rzeczy występujących parami bądź mających wyłącznie liczbę mnogą np. dwoje uszu.

Liczebniki zbiorowe odpowiadają na pytanie ile?

Odmieniają się tylko przez przypadki.

PRZYPADEK

PYTANIE

LICZBA MNOGA

Mianownik

Kto? Co?

czworo kociąt

Dopełniacz

Kogo? Czego?

czworga kociąt

Celownik

Komu? Czemu?

czworgu kociętom

Biernik

Kogo? Co?

czworo kociąt

Narzędnik

Z kim? Z czym?

czworgiem kociąt

Miejscownik

O kim? O czym?

czworgu kociętach

Wołacz

(O!)

czworo kociąt