JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI PAST SIMPLE – CZAS PROSTY PRZESZŁY

KIEDY UŻYWAMY CZASU PAST SIMPLE?

Czas ten opisuje wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, w określonym momencie.

Najczęściej używane określenia w tym czasie:

Yesterday – wczoraj

Two days ago – dwa dni temu

Last week – zeszły tydzień

Last summer – zeszłego lata

In 1985 – w 1985

Seven hours ago – siedem godzin temu

The day before – dzień wcześniej

In 2017 – w 2017 roku

JAK TWORZYMY CZAS PAST SIMPLE?

W czasie przeszłym w języku angielskim do czasowników regularnych dodajemy końcówkę „-ed” lub „-d

Natomiast czasowniki nieregularne (Irregular verbs) należy nauczyć się z tabeli. 

BEZOKOLICZNIK

PAST SIMPLE

TŁUMACZENIE

be

was/were

być

become

became

stawać się

begin

began

zaczynać

break

broke

psuć, łamać

bring

brought

przynosić

build

built

budować

buy

bought

kupować

choose

chose

wybierać

do

did

robić

drink

drank

pić

drive

drove

jechać

eat

ate

jeść

feed

fed

karmić

find

found

znaleźć

fly

flew

latać

forget

forgot

zapominać

get

got

otrzymywać, dostawać

go

went

iść, jechać

hang out

hung out

spędzać czas wolny

have

had

mieć

hit

hit

uderzyć

hurt

hurt

ranić

learn

learnt

uczyć się

leave

left

opuszczać, wyjeżdżać

make

made

robić

meet

met

spotykać

put on

put on

zakładać

read

read

czytać

ride

rode

jechać

run

ran

biegać

say

said

mówić

see

saw

widzieć

send

sent

wysyłać

shoot

shot

strzelać

sit

sat

siedzieć

sleep

slept

spać

speak

spoke

mówić

spend

spent

wydawać (pieniądze), spędzać (czas)

swim

swam

pływać

take

took

brać

throw

threw

rzucać

understand

understood

rozumieć

wake up

woke up

budzić się,

wear

wore

nosić (ubranie)

win

won

wygrywać, zwyciężać

write

wrote

pisać

PYTANIA I PRZECZENIA

Tworzymy za pomocą operatora „did”.

PYTANIA

Did” jest przed podmiotem zdania, a czasownik wraca do podstawowej formy.

Przykłady pytań:

Did you see that? Widziałeś to?

Did he speak to Peter yesterday? Czy rozmawiałeś wczoraj z Piotrem?

When did you buy this car? Kiedy kupiłeś ten samochód?

 

PRZECZENIA

Did + not = didn’t

Przykłady zdań z przeczeniem:

He didn’t take her to restaurant last weekad.

On nie zabrał jej do restauracji w zeszłym tygodniu.

didn’t write the letter. Ja nie napisałem listu.