JĘZYK POLSKI KLASA VI PISOWNIA TRUDNYCH FORM CZASOWNIKÓW

PISOWNIA TRUDNYCH FORM CZASOWNIKÓW

– Zakończenie, które wymawiamy [-ść], bywa zapisywane na dwa sposoby: jako -ść lub – źć, np. kłaść, zawieźć.

UWAGA!

NALEŻY ZAPAMIĘTAĆ DWIE ZASADY:

– w zakończeniu bezokolicznika piszemy -źć, jeśli w formie 1. osoby czasu teraźniejszego lub przyszłego czasownik kończy się na -zę

PRZYKŁADY

a) Przywieźć, bo przywiozę

b) Wleźć, bo wlezę

 

– W zakończeniu bezokolicznika piszemy -ść, jeśli w formie 1. Osoby czasu teraźniejszego lub przyszłego czasownik kończy się na -tę, -dę lub -sę

PRZYKŁADY

a) Gnieść, bo gniotę;

b) Wsiąść, bo wsiądę;

c) Nieść, bo niosę.

 

– Jeśli w zakończeniu bezokolicznika wymawiamy [-ońć], to zawsze zapisujemy -ąć.

– Tak samo formach 3. osoby czasu przeszłego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ąć piszemy -ą lub -ę, pomimo że słyszymy o lub e( wymowa nie ma wpływu na pisownię).

PRZYKŁADY

zdjąć – zdjął

płynąć – płynął

błysnąć – błysnęła

krzyknąć – krzyknęła

PAMIĘTAJ!

Słowo wziąć jest jedyną poprawną formą bezokolicznika słowa wziął.