JĘZYK POLSKI KLASA VI JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ WYKRZYKNIK I PARTYKUŁA?

CZYM JEST WYKRZYKNIK?

Wykrzyknik (!) Jest znakiem interpunkcyjnym w języku polskim, który służy do wyrażenia emocji, zdziwienia, zaskoczenia lub podkreślenia pewnego zdania.

Wykrzyknik często jest stosowany na końcu zdania, aby nadać mu silniejsze wydźwięk emocjonalny.

Może być również używany pojedynczo, aby wyrazić krótką, odrębną myśl, np. „o nie!” lub „brawo!”.

Wykrzyknik może również być stosowany w dialogu, aby oddać ton wypowiedzi.

CZYM JEST PARTYKUŁA?

Partykuła w języku polskim jest to małe słowo, które nie posiada swojego odrębnego znaczenia, ale pełni pewne funkcje gramatyczne.

Partykuły wyrażają odcień emocjonalny, toń wypowiedzi, stanowią połączenie między słowami i zdaniami, a także służą do budowania relacji między mówiącym a słuchaczem.

Mogą również służyć do wyrażenia zdziwienia, negacji, aprobaty, zaskoczenia, zaprzeczenia, pytania, ograniczenia itp.

Partykuły wpływają na interpretację i odczytanie wypowiedzi, a ich skuteczne wykorzystanie jest ważne dla przekazu emocjonalnego i komunikacyjnego.

PRZYKŁADY PARTYKUŁ W JĘZYKU POLSKIM TO: bodaj, by, chyba, choć, czy, może, na pewno, nie, niech, oby, podobno, przecież, przynajmniej, tak, właśnie, zaiste, wszak